MUSIC HERITAGE

   

Traditional Iranian Music Search Engine

   
  Home
   Search
   Instruments
   Musicians
   Traditional Music
   Contact
 

This Week

This Week Pages are Updated weekly presenting samples of the Music Heritage Project
 
 
 
 
 
 

 

 
 
   

The Musicians

موسيقي دانان

 
1891 - 1979 Yousef Forootan
Back to Musicians list يوسف فروتن

  1357 -1270 

 
 

يوسف فروتن به سال 1270 خورشيدي در تهران متولد شد.

وي از ابتدا به واسطه علاقه يي كه برادرش مودب السلطنه به موسيقي ايراني داشت با تمام اساتيد موسيفي زمان خود نيز آشنا مي شود زيرا آنان در منزل برادر وي رفت و آمد داشتند و وي نيز در تمام مجالس آنان حضور داشت علاقه وي واثري كه موسيقي سنتي از كودكي در وي باقي گذاشت موجب شد تا براي فراگيري موسيقي اصيل ايراني كوشش كند.

وي مدتي سه تار را نزد مرحوم آقا ميرزا عبدالله استاد بزرگ تار و سه تار گذراند و تار را نزد آقا حسينقلي فرا مي گيرد.

يوسف فروتن غير از چند برنامه آن هم با شركت استادان ممتاز وقت و به منظور كمك به آوارگان و سيل زدگان و به طور كلي جز براي امور خيريه ساز نزد و بر روي سن حاضر نشد و پس از سالها براي شناساندن هر چه بيشتر موسيقي اصيل ايراني در حافظيه شيراز قطعاتي را با سه تار در دستگاه ماهور اجرا كرد.

شادروان يوسف فروتن در نواختن سه تار تار پيانو و ويولون تبحري بسيار داشت و در نواختن هر كدام از اين ساز ها سبك خاصي را اجرا و دارا بود.

او سالها در وزارت گمركات و وزارت دارايي خدمت كرد و مقام هايي عالي در اين وزارتخانه ها داشت.

فروتن جزو معدود موسيقي دانان واقعي و اصيل ايراني بود كه خوشبختانه سازمان راديو تلويزيون توانست تا حدودي از معلومات و تجربيات او استفاده كند و يك دوره آوازها و دستگاههاي موسيقي سنتي و اصيل را با اجراي اين استاد بر روي سه تار ضبط نمايد.

وي به سال 1357 دار فاني را وداع گفت.

 
     
 
     
Hessnetworks  2002